Cymraeg
Select Page
Menu

Mae Cathy Owens, aelod o’r Grwp Gweithredu ar Drais yn Erbyn Merched, yn ysgrifennu ar bryderon ynglŷn â Claire’s Law wrth i raglen beilot dechrau yng Ngwent i enwebu troseddwyr o drais yn y cartref. Cathy Owens, a member of the Wales Violence Against Women Action Group, writes on concerns regarding the piloting of Claire’s Law.

Mae’r Grŵp Gweithredu ar Drais yn Erbyn Merched yma yng Nghymru yn croesawi unrhyw syniad newydd i geisio taclo’r broblem sylweddol o drais yn y cartref, ac enwedig y patrwm lle mae dyn yn euog o guro nifer o’r partneriaid dros flynyddoedd.

Ond ambell waith nid deddfwriaeth newydd sydd eu hangen, ond wellhad yn y system  a darpariaeth o’r gwasanaethau sydd yn barod yn bodoli.

Mae tipyn bach o bryder gen i o ffurfio deddf ar ôl un achos penodol, sydd wedi cael gymorth yn y papurau newydd, ond heb ymchwil sydd yn dangos bydd y ddeddf newydd yma yn lleihau neu atal trais, neu warchod dioddefwyr fel Claire Wood.

Ynglŷn â’r achos penodol – lle’r oedd yr heddlu yn gwybod hanes troseddu’r dyn – roedd Claire Wood wedi galw’r heddlu mwy nag un waith – ac ar ol iddo fo eu curo hi a bygwth eu bywyd, a doedd yr heddlu heb weithredu’n addas, felly mae’n anodd gwybod sut fydd yn syniad newydd yma wedi’i helpu hi – nid cyfrinach oedd ei ymddygiad ef. Rydym angen gweithrediad mwy effeithiol ar ôl i’r cwynion yma digwydd.

Hefyd, mae’n delio gyda lleiafrif bach iawn o achosion – lle mae e’n bartner newydd ac mae’r trais yn digwydd y tro cyntaf maen nhw’n cyfarfod. Mae yn digwydd, wrth gwrs, ond mae rhai cofio mae nifer of merched sydd mewn perthynas treisiol yn cael hi’n anodd iawn i adael, ac yn ffonio am help ar ôl cael ei churo cynifer o weithiau – nid sefyllfa lle mae hanes troseddol y partner yn gyfrinach.

Credwn ni ac ein haelodau fel Cymorth I Ferched dylid defnyddio’r deddfau presennol yn well, gyda gwelliant yn ymateb yr heddlu a’r system gyfreithiol – efallai wellhau’r ffordd mae’r heddlu a’r asiantaethau yn rhannu gwybodaeth ynglŷn â dynion sydd yn ail-droseddu.

Dydy’r mwyafrif o ddioddefwyr ddim yn galw’r heddlu, efallai oherwydd dydyn nhw ddim yn hyderus mewn ymateb yr heddlu, ac wrth gwrs mae natur y trosedd yn effeithio ar eu hyder a’u hunan werth.

Yng Nghymru llynedd roedd bron 50,000 o achosion o drais yn gartref yn cael ei adrodd i’r heddlu, ond fe arestiwyd rhywun mewn llai na 12000 o’r achosion, ac wedyn roedd 27% yn cael eu ffeindio yn ddieuog, felly rhai cynyddu nifer of pobl wedi ei arestio a’r erlyn yn llwyddiannus.

Mae yna gynlluniau i wella’r ffordd o rannu gwybodaeth o un ardal i’r llall, a rhwng asiantaethau, ac felly dyna sut dylid canolbwyntio ymdrechion yr heddlu i daclo troseddwyr cyson.

Rhaid edrych ar y manylion, a sut bydd ymddygiad cymdeithasol yn newid wrth i’r rhaglen peilot datblygu, ond os fydd dyn yn gofyn i mi fynd allan am ginio wythnos nesaf, dwi sicr na fyddai yn ffonio’r heddlu yn gyntaf i ddarganfod eu hanes troseddol.

Dydy dioddefwyr byth yn meddwl mai’n mynd i ddigwydd Iddyn nhw. Felly mae’n anodd credu bydd hwn yn newid ymddygiad y fenyw mewn sefyllfa fel hyn.

Mae angen well hyfforddiant ar yr heddlu i sicrhau ymateb mwy effeithlon tuag at droseddwyr cyson, nid hysbysu’r troseddau heb weithredu yn eu herbyn.

Hefyd, mae angen newid sylfaenol yn y ffordd rydym yn trafod agweddau tuag at drais yn erbyn merched – fel yr ymgyrch mae Llywodraeth Cymru yn rhedeg, a ffordd wahanol o drafod y testun mewn ysgolion ac ar y cyfryngau. Mae hefyd rhaglenni ar gyfer troseddwyr cyson a dylid sicrhau arian ar gyfer mwy  ohonynt.