Cymraeg
Select Page
Menu

You may have seen that we recently updated our Assembly Timeline infographic in the Deryn office. But not only that, we have also launched a digital edition of the infographic, enabling you to click on each individual Assembly Member and see how long they served, and which party.

This digital tool has been created by the lovely team at the award winning digital agency Blue Stag, and it’s been a pleasure to see our original infographic being transformed into a great interactive tool – providing information about AM’s, past and present, in a fun and creative way.

http://assemblytimeline.deryn.co.uk/

How does it work?

The graphic shows every Assembly Member since the advent of the Assembly in 1999. The section closest to the middle shows the 1st Assembly from 1999 to 2003, and then moves outwards in time. It is alphabetic, so start at the top – at 12 o’clock – with Leighton Andrews. He was a Labour AM from 2003 to 2015. Then it’s Mick Antoniw, who joined the 4th Assembly from 2011. The next is Rhun ap Iorwerth, who won a by-election in 2013. Then work all the way around to Leanne Wood, who has represented Plaid Cymru since 2003.

You can see where some AMs have crossed the floor – so the colour has changed, or become independent AMs, pictured in grey.

 


DERYN YN LANSIO INFFOGRAFFEG CYNULLIAD DIGIDOL

Efallai eich bod wedi gweld ein bod wedi diweddaru ein inffograffeg llinell Amser Aelodau Cynulliad yn swyddfa Deryn. Ond yn ogystal â hynny, rydym wedi lansio fersiwn ddigidol o’r infograffeg, sy’n eich caniatau i chi glicio ar bob Aelod Cynuliad yn unigol, a gweld hyd eu gwasanaeth a pha Blaid.

Mae’r adnodd digidol yma wedi cael ei greu gan y tim hyfryd yn asiantaeth ddigidol Blue Stag, ac mae hi wedi bod yn bleser gweld ein inffograffeg gwreiddiol yn cael ei drawsnewid mewn i adnodd rhyngweithiol – gan ddapraru gwybodaeth am Aelodau Cynulliad, gorffennol a’r presennol, mewn ffordd hwyliog a chreadigol.

http://assemblytimeline.deryn.co.uk/

Sut mae’n gweithio?

Mae’r graffeg yn dangos pob Aelod Cynulliad ers i’r Cynulliad gael ei sefydlu ym 1999. Mae’r rhan sydd agosaf at y canol yn dangos y Cynulliad cyntaf o 1999 hyd at 2003, ac yna mae’n symud tuag allan gyda’r blynyddoedd. Mae’n alffabetig, felly Dechreuwch ar y brig – am hanner dydd – gyda Leighton Andrews. Bu’n Aelod Cynulliad Llafur rhwng 2003 a 2015. Nesaf ato ef mae Mick Antoniw – wnaeth ymuno yn y Pedwerydd Cynulliad yn 2011. Wedyn mae Rhun ap Iorwerth, enillodd isetholiad yn 2013.  Yna, dilynwch y cylch hyd nes i chi gyrraedd Leanne Wood, sydd wedi cynrychioli  Plaid Cymru ers 2003.

Gallwch weld ble mae rhai ACau wedi croesi’r llawr – mae’r lliw wedi newid, neu ddod yn Aelodau Cynulliad annibynnol, wedi eu lliwio mewn llwyd.