Contact info:

Local Government Election Service

On 4th May all 1264 councillors across 22 unitary authorities in Wales will stand for re-election.

We can ensure your organisation understands the political context, and has the tools to engage with the new local representatives and political leadership across Wales.

Our service will include:

  • A contact database for party leaders in each council ahead of the elections
  • A review of the results immediately after the elections
  • A contact database for all councillors following the elections, and an update identifying cabinet members and relevant committee members when appointed

If you want to keep in touch with local government in Wales, give us a call.

Gwasanaeth Etholiadau Llywodraeth Leol

Ar y 4ydd o Fai bydd 1264 o gynghorwyr ar draws 22 awdurdod unedol yng Nghymru yn sefyll i gael eu hail-ethol.

Gallwn sicrhau bod eich sefydliad yn deall y cyd-destun gwleidyddol, ac â’r adnoddau i ymgysylltu â’r cynrychiolwyr lleol newydd ac arweinyddiaeth wleidyddol ar draws Cymru.

Bydd ein gwasanaeth yn cynnwys:

  • Cronfa ddata cyswllt ar gyfer arweinwyr y pleidiau ym mhob cyngor cyn yr etholiadau
  • Adolygiad o’r canlyniadau yn syth ar ôl yr etholiadau
  • Cronfa ddata cyswllt ar gyfer yr holl gynghorwyr yn dilyn yr etholiadau, ac y wybodaeth ddiweddaraf am yr aelodau cabinet a’r aelodau pwyllgorau perthnasol wrth iddynt gael eu penodi

Os ydych yn awyddus i gadw mewn cysylltiad ynglyn â llywodraeth leol yng Nghymru, rhowch alwad i ni.

For a bird's eye view.
Am olwg oddi uchod.

Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. Our website is built using modern technology and to modern standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.