Cymraeg
Select Page
Menu

Clients / Cwsmeriaid

deryn-clients-cardiff-airport  deryn-clients-tenovus deryn-clients-tarian deryn-clients-smart-energy     boots    deryn-clients-ceiw deryn-clients-ccc food-and-drink-federationcipdbsda_logo

Working with Deryn has been a tremendous success. We have engaged with the real people that matter to ACT in supporting us in doing the important work we do for young people in Wales.

It has been a real education on how important it is to have an effective public affairs strategy and Deryn has got to be the most well connected team to make you realise it.

Andrew Cooksley

Managing Director, ACT Training

The delivery of our game-changing infrastructure project in Wales continues to require strong engagement at all levels of political life in Wales. The tireless support and expert guidance from Deryn means that we have developed an excellent foundation for strong Government relations and political engagement where and when needed.

Tessa Blazey

Development Director Cardiff and Newport, Tidal Lagoon Power

We’ve been working with Deryn in Wales since May 2013 across a number of health conditions. We’re very happy with the service provided due to their understanding of the political environment, policy knowledge and professionalism.

Amy Hefford

Senior Government Affairs Manager, AbbVie Ltd.

Cathy and Nerys are a pleasure to work with and have always given over and above in terms of energy, time and generosity. They and the rest of the Deryn team are hugely knowledgeable, networked and connected;  their insight into the political landscape in Wales has been of significant value to Gofal in helping to guide our strategic planning process and in ensuring  the exec team and Board understand the context in which  we work. They are great at making useful introductions and most of all they are great fun. I would highly recommend dropping them a line.

Ewan Hilton

CEO, Gofal

Thank you for all your help in supporting the Charity’s Welsh launch – your energy made sure that our profile was raised and that the event was a success.

Michelle Herbert

Operations Manager for Wales, The Brain Tumour Charity

Mae gweithio gyda Deryn wedi bod yn llwyddiant aruthrol. Rydym wedi ymgysylltu â’r bobl go iawn sy’n bwysig i ACT i’n cefnogi i wneud y gwaith pwysig rydym yn ei wneud dros bobl ifanc yng Nghymru.

“Mae wedi bod yn addysg go iawn i wybod pa mor bwysig yw hi i gael strategaeth materion cyhoeddus effeithiol ac mae’n rhaid mai Deryn yw’r tîm sydd â’r mwyaf o gysylltiadau i wneud i chi sylweddoli hynny.

Andrew Cooksley

Rheolwr Gyfarwyddwr, ACT Training

Er mwyn cyflawni ein prosiect seilwaith trawsnewidiol yng Nghymru mae angen parhaus am ymgysylltiad cryf ar bob lefel o fywyd gwleidyddol yng Nghymru. Mae’r cymorth a’r cyfarwyddyd arbenigol diflino gan Deryn yn golygu ein bod wedi datblygu sylfaen ragorol ar gyfer cysylltiadau llywodraethol cryf ac ymgysylltiad gwleidyddol lle a phan fo angen.

Tessa Blazey

Rheolwr Datblygu Caerdydd a Chasnewydd, Tidal Lagoon Power

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Deryn yng Nghymru ers Mai 2013 ar draws nifer o gyflyrau iechyd. Rydym yn hapus iawn gyda’r gwasanaeth a ddarperir oherwydd eu dealltwriaeth o’r amgylchedd gwleidyddol, gwybodaeth am bolisi a phroffesiynoldeb.

Amy Hefford

Uwch Reolwr Materion Llywodraeth, AbbVie Ltd.

Mae Cathy a Nerys yn bleser gweithio gyda nhw a bob amser ac yn rhoi mwy na sy’n ofynnol yn nhermau egni, amser a haelioni. Maen nhw a gweddill tîm Deryn yn hynod wybodus, rhwydweithiol a chysylltiedig; mae eu dealltwriaeth o’r dirwedd wleidyddol yng Nghymru wedi bod o werth sylweddol i Gofal wrth helpu i lywio ein proses cynllunio strategol ac o ran sicrhau bod y tîm gweithredol a’r Bwrdd yn deall y cyd-destun yr ydym yn gweithio ynddo. Maent yn wych am ein cyflwyno i bobl ddefnyddiol ac yn bennaf oll maent yn llawer o hwyl. Byddwn yn argymell yn gryf daro nodyn iddyn nhw.

Ewan Hilton

Prif Weithredwr, Gofal

Diolch i chi am eich holl gymorth wrth gefnogi lansiad Cymreig yr Elusen – eich egni chi sicrhaodd bod ein proffil yn cael ei godi a bod y digwyddiad yn llwyddiant.

Michelle Herbert

Rheolwr Gweithrediadau Cymru, Elusen Tiwmor yr Ymennydd